Instal·lació elèctrica: protecció contra els contactes indirectes

Oriol Margarit

Oriol Margarit

Product director

A Atriom som Agents de la Seguretat Industrial de Catalunya. Per això a l’hora de demanar una certificació d’instal·lació elèctrica, la teva seguretat és la nostra prioritat.

Petita història de seguretat elèctrica

El primer reglament elèctric, considerat com a tal i de llei, com a Decret o Reial Decret, és el de 1973, es a partir d’aquesta normativa, quant s’introdueix la obligació de la posada a terra de les masses i equipotencials en els sistemes de distribució de tipus TT, que disposen d’un punt de connexió del conductor del neutre a la alimentació connectat directament a terra i a l’estrella del secundari del transformador de baixa tensió, les masses, hauran de de restar connectades a una presa de terra separada, el que anomenem la posada a terra de l’edifici.

A partir del Decret 2413/1973 de 20 de setembre, també s’inclou la obligació de la instal·lació d’interruptors diferencials i dels aïllaments dels materials elèctrics amb PVC i similars, tant de cables, com de canalitzacions o envolvents, entre d’altres.

La posada a terra de les masses i equipotencials, és la primera mesura proposada com a premissa per la protecció contra els contactes indirectes, contactes que es poden produir entre les persones o animals domèstics amb parts que s’han posat o es poden posar sota tensió, com a resultat d’una falta d’aïllament, normalment fuites que sempre tenen com a origen un equip o receptor elèctric.

A l’hora de sol·licitar online un butlletí d’instal·lació elèctrica, per Atriom la teva seguretat i dels teus és el primer

Donat que el sistema de protecció mitjançant la posada a terra de les masses i equipotencials, és relativament nova, actualment totes les instal·lacions s’han de protegir també, d’obligat compliment, amb la protecció diferencial residual, els interruptors diferencials.

Per a dir-ho d’una altre manera, si un receptor elèctric dona com a resultat una falla d’aïllament i no resta la seva massa posada a terra, aquesta pot quedar en tensió, el valor de tensió en relació a terra que pot esdevenir, no serà mai superior al valor de tensió entre el conductor de fase i el potencial cero o de terra, si toquem la massa o receptor avariat, podem ser nosaltres els que li proporcionem a la massa, el camí de la descàrrega de dita tensió a terra, per a notar els efectes del contacte elèctric, el nostre valor de resistencia ha de ser menor en relació al valor de la tensió, per això és freqüent que només ho notem quan anem descalços o humits, per això es recomanable, que els instal·ladors i operaris que de vegades treballem amb aparells i aparamenta sota tensió ens dotem de calçat i guants, per donar un valor suplementari a la nostre resistència o aïllament.

Per a què serveix un interruptor diferencial?

El interruptor diferencial el que fa, és limitar la corrent que pugui circular per el nostre cos, limitant aquest valor a la intensitat diferencial residual de les proteccions elèctriques, que sempre, actuaran com a limitadores.

En les instal·lacions d’interior, als habitatges i sobretot en circuits elèctrics com ara els destinats a enllumenats o endolls, aquests diferencials han de ser instantanis i d’alta sensibilitat, o sia igual o menys de 30mA, corrent a partir de la qual començarem a notar els efectes psicofisiològics al nostre cos, podem afegir també, que el pas de l’efecte de l’electrocució distorsiona el nostre sistema nerviós, degut a que aquest és també, salvant les distàncies, de caràcter “elèctric”.


Comparte este artículo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email